Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          3.2 หมอชีวกโกมารภัจจ์   รูปที่  2.4 หมอชีวกโกมารภัจจ์

          หมอชีวกโกมารภัจจ์เกิดที่ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาล เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าชายอภัยราชกุมาร พระราชนัดดาของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ
ได้ไปเรียนวิชาแพทย์ที่สำนักอาจารย์ทิศาปาโมกข์ ณ เมืองตักศิลา โดยได้คำนึงว่า วิชาการแพทย์เป็นวิชาที่สามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ ตามปรกติ
จะต้องใช้เวลาศึกษา 16 ปี จึงจะสำเร็จ แต่ท่านศึกษาอยู่เพียง 7 ปีก็สำเร็จการศึกษาแล้วกลับกรุงราชคฤห์ส่วนอาจารย์ของท่านได้เดินทางไปเผยแพร่
วิชาแพทย์ที่ประเทศจีนต่อไปพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงแต่งตั้งให้หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์หลวงและเป็นหมอประจำ ตัวของพระพุทธเจ้า ท่านได้รักษาโรค ให้แก่ผู้คนจำนวนมากโดยไม่เลือกชั้นวรรณะทั้งด้วยยาและการผ่าตัด  ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดวันที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไว้ล่วงหน้า 3 เดือน แล้ว เดินทางไปเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กรุงกุสินารา เมื่อใกล้จะครบกำหนดวันเพ็ญเดือน 6 ได้ทรงพระประชวรหมอชีวกโกมารภัจจ์จึงปรุงยาขึ้นเพื่อถวาย
โดยกำหนดว่า ยานี้เพียงเม็ดเดียวก็จะสามารถรักษาโรคทั้งหลายที่เกิดแก่พระพุทธองค์ได้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับยานั้นและทรงดับขันธปรินิพพาน ตามกำหนดหมอชีวกโกมารภัจจ์เกิดความเสียใจอย่างมาก ได้หลบไปจำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำและได้รจนาตำราวิชาการแพทย์ไว้มากมาย อันเป็นคุณต่อชนรุ่นหลัง
เป็นอันมากคนไทยนับถือท่าน ชีวกโกมารภัจจ์ เป็นครูแพทย์แผนไทยท่านหนึ่ง